Pravila o privatnosti podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovom politikom privatnosti,Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka, u svojstvu Rukovaoca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj: 87/18, u daljem tekstu ZZPL), na jasan i transparentan način definiše i obaveštava koje sve podatke o ličnosti korisnika prikuplja i obrađuje prilikom posete, odnosno korišćenja usluga - internet stranice i na koji način istima rukuje.

Institut obrađuje lične podatke korisnika zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lica na koja se ti podaci odnose i obezbeđuje zaštitu istih primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Institut prikuplja podatke u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite. Podaci koje prikuplja Institut u primereni i ograničeni u odnosu na svrhu obrade.

Institut prikuplja podatke kao što su: ime i prezime, adresa, kontakt email adresa, kontakt poštanska adresa, kontakt telefon.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka od strane Instituta može biti: pristanak lica na koje se podaci odnose (član 12. stav 1. tačka 1.) ili obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaklјučenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaklјučenja ugovora (član 12. stav. 1. tačka 2.) ZZPL.

Podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo za potrebe nesmetanog vršenja delatnosti prodaje semena povrća, a radi ostvarivanja prava i obaveza lica na koja se podaci odnose. Podaci o ličnosti koriste se isključivo u cilju identifikacije lica, kao i utvrđivanja činjenica neophodnih za preduzimanje radnji radi izvršenja obaveza u prodaji semena povrća, kao i slanje povremenih komercijalnih poruka korisniku pod uslovom da on na ovo slanje prethodno pristane.

Institut prikuplja lične podatke korisnika i iste ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni. Podaci koji su prikupljeni za jednu, unapred propisanu svrhu, neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili način koji nije u skladu sa odobrenom svrhom.

Podatke o ličnosti koriste i obrađuju isključivo za to ovlašćena lica, zaposlena u Institutu, a radi obavljanja svojih radnih zadataka i dužnosti