Pravila o privatnosti

Pravila privatnosti

Ovom politikom privatnosti, Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka, u svojstvu Rukovaoca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj: 87/18, u daljem tekstu ZZPL), na jasan i transparentan način definiše i obaveštava koje sve podatke o ličnosti korisnika prikuplja i obrađuje prilikom posete, odnosno korišćenja usluga - internet stranice i na koji način istima rukuje.

Institut obrađuje lične podatke korisnika zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lica na koja se ti podaci odnose i obezbeđuje zaštitu istih primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Institut prikuplja podatke u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite. Podaci koje prikuplja Institut u primereni i ograničeni u odnosu na svrhu obrade.

Institut prikuplja podatke kao što su: ime i prezime, adresa, kontakt email adresa, kontakt poštanska adresa, kontakt telefon.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka od strane Instituta može biti: pristanak lica na koje se podaci odnose (član 12. stav 1. tačka 1.) ili obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaklјučenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaklјučenja ugovora (član 12. stav. 1. tačka 2.) ZZPL.

Podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo za potrebe nesmetanog vršenja delatnosti prodaje semena povrća, a radi ostvarivanja prava i obaveza lica na koja se podaci odnose. Podaci o ličnosti koriste se isključivo u cilju identifikacije lica, kao i utvrđivanja činjenica neophodnih za preduzimanje radnji radi izvršenja obaveza u prodaji semena povrća, kao i slanje povremenih komercijalnih poruka korisniku pod uslovom da on na ovo slanje prethodno pristane.

Institut prikuplja lične podatke korisnika i iste ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni. Podaci koji su prikupljeni za jednu, unapred propisanu svrhu, neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili način koji nije u skladu sa odobrenom svrhom.

Podatke o ličnosti koriste i obrađuju isključivo za to ovlašćena lica, zaposlena u Institutu, a radi obavljanja svojih radnih zadataka i dužnosti.

Prilikom posete naše internet stranice pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski, bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice sledeće podatke: izabrani jezik i veličinu fonta, IP adresu uređaja sa kog je poslat upit, datum i vreme pristupa, ime i URL preduzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa, pretraživač koji koristite i ako je potrebno, operativni sistem instaliran na Vašem uređaju kao i ime provajdera preko koga pristupate internetu. Navedene podatke server privremeno čuva (oko mesec dana) u takozvanoj log datoteci, u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice.

Institut omogućava obraćanje korisnika elektronskim putem, na imejl adresu info@institut-palanka.rs. U tom slučaju Institut prikuplja sledeće podatke: ime, prezime i imejl adresu. Navedeni lični podaci se koriste samo u svrhu omogućivanja komunikacije sa korisnikom, odnosno radi pružanja odgovora na postavljeno pitanje i ne obrađuju se na drugi način, niti se dostavljaju trećim stranama.

Institut čuva podatke na serverima hosting kompanije https://www.eunethosting.com/

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Instituta zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, te ukoliko iste obrađuje, ima pravno na pristup ličnim podacima i informacijama o svrsi obrade, vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ili kriterijumima za određivanje istog, o pravu na ispravku, brisanje, ograničenju obrade i pravu na prigovor, o pravu da podnese pritužbu Povereniku, dostupnim podacima o izvoru informacija kada iste nisu prikupljene od lica na koje se odnose te informacije kao i o tome da li postoji automatizovano donošenje odluka. (član 26. ZZPL-a)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. (član 29. ZZPL-a)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu  ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. ZZPL-a.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od uslova predviđenih članom 31. stav 1. ZZPL-a.

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti, možete nam se obratiti putem adrese info@institut-palanka.rs