Pravila o privatnosti

Pravila privatnosti

Ovom politikom privatnosti, Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka, u svojstvu Rukovaoca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj: 87/18, u daljem tekstu ZZPL), na jasan i transparentan način definiše i obaveštava koje sve podatke o ličnosti korisnika prikuplja i obrađuje prilikom posete, odnosno korišćenja usluga - internet stranice i na koji način istima rukuje.

Institut obrađuje lične podatke korisnika zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lica na koja se ti podaci odnose i obezbeđuje zaštitu istih primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Institut prikuplja podatke u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite. Podaci koje prikuplja Institut u primereni i ograničeni u odnosu na svrhu obrade.

Institut prikuplja podatke kao što su: ime i prezime, adresa, kontakt email adresa, kontakt poštanska adresa, kontakt telefon. Navedene podatke Institut koristi prilikom kreiranja pošiljke i njenog slanja, na način da su oni tokom transporta individualne pošiljke dostupni angažovanoj kurirskoj službi i to jedino u svrhu njenog ispravnog uručenja.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka od strane Instituta jeste saglasnost, odnosno pristanak lica na koje se podaci odnose a radi preduzimanje radnji od strane Instituta u svrhu dostavljanja semena koje je fizičko lice naručilo.

Podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo za potrebe nesmetanog vršenja delatnosti prodaje semena povrća, a radi ostvarivanja prava i obaveza lica na koja se podaci odnose. Podaci o ličnosti koriste se isključivo u cilju identifikacije lica, kao i utvrđivanja činjenica neophodnih za preduzimanje radnji radi izvršenja obaveza u prodaji semena povrća, kao i slanje povremenih komercijalnih poruka, odnosno obaveštenja o činjenicama i promenama okolnosti koji su bitne za rad sajta, korisniku pod uslovom da on na ovo slanje prethodno pristane.

Institut prikuplja lične podatke korisnika i iste ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni. Podaci koji su prikupljeni za jednu, unapred propisanu svrhu, neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili način koji nije u skladu sa odobrenom svrhom.

Podatke o ličnosti koriste i obrađuju isključivo za to ovlašćena lica, zaposlena u Institutu, a radi obavljanja svojih radnih zadataka i dužnosti.

Prilikom posete našoj internet stranici pretraživač koji koristite na Vašem uređaju (računaru ili telefonu) će automatski, bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice sledeće podatke: izabrani jezik i veličinu fonta, IP adresu uređaja sa kog je poslat upit, datum i vreme pristupa, ime i URL preduzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa, pretraživač koji koristite i ako je potrebno, operativni sistem instaliran na Vašem uređaju kao i ime provajdera preko koga pristupate internetu. Navedene podatke server privremeno čuva (oko mesec dana) u takozvanoj log datoteci, u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice.

Institut omogućava obraćanje korisnika elektronskim putem, na imejl adresu info@institut-palanka.rs. U tom slučaju Institut prikuplja sledeće podatke: ime, prezime i imejl adresu. Navedeni lični podaci se koriste samo u svrhu omogućivanja komunikacije sa korisnikom, odnosno radi pružanja odgovora na postavljeno pitanje i ne obrađuju se na drugi način, niti se dostavljaju trećim stranama.

Institut čuva podatke na serverima hosting kompanije https://www.eunethosting.com/

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Instituta zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, te ukoliko iste obrađuje, ima pravno na pristup ličnim podacima i informacijama o svrsi obrade, vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ili kriterijumima za određivanje istog, o pravu na ispravku, brisanje, ograničenju obrade i pravu na prigovor, o pravu da podnese pritužbu Povereniku, dostupnim podacima o izvoru informacija kada iste nisu prikupljene od lica na koje se odnose te informacije kao i o tome da li postoji automatizovano donošenje odluka. (član 26. ZZPL-a)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. (član 29. ZZPL-a)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu  ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. ZZPL-a.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od uslova predviđenih članom 31. stav 1. ZZPL-a.

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti, možete nam se obratiti putem adrese info@institut-palanka.rs